فعاليت‌هاي پژوهشي

 

عناوين فعاليتها

آثار منتشره و در آستانة نشر

طرح­هاي­در حال اجرا

مقالات علمي

برگزاري نشست­هاي علمي

برگزاري همايش

4

شرکت در همايش‌ها و کنگره‌ها

پايان‌نامه‌ها

کارورزي‌تحقيق

مجله‌تخصصي

درحال تدوين

دفاع شده

دوره

نفر

 

تعداد

21

28

145

12

6

20

71

3

18

1